212 . Holga


New York analog: fotografiert mit einer Holga 120, im Oktober 2011.